Gramatyka

SENTENCE STRUCTURE

Word order

Question Tags

PRONOUNS

Indefinite pronouns

ADJECTIVES/ADVERBS

Kolejność przymiotników przed rzeczownikiem

Stopniowanie przymiotników – modyfikacja stopnia wyższego, ćwiczenie

TENSES

PRESENT

Present Simple vs Present Continuous

Present Perfect vs Present Perfect Continuous

Present tenses

Films

PAST

Past Simple vs Past Continuous

Past Perfect vs Past Perfect Continuous

Past Tenses

FUTURE

Structures expressing future and future tenses (Murphy)

Structures expressing future and future tenses (Bębenek, Kucharczyk)

Future structures (no tenses)

Future Continuous vs Future Simple

ARTICLES

Articles a/the/- (rules)

Articles – exercises (upper-intermediate)

GERUND vs INFINITIVE

 1. Gerunds and infinitives (TEORIA)
 2. Poćwicz znajomość teorii Quizlet
 3. Gerund Infinitive Exercises
 4. Using participles to join sentences
 5. Types of infinitives
 6. Variouos types of gerund and infinitive

MODAL VERBS

 1. Czasowniki modalne – podstawowe – różne ćwiczenia.
 2. Powtórzenie – forma podstawowa.
 3. WILLL/WOULD
 4. Zdania a grupą modalną w orzeczeniu (ćwiczenia)
 5. Modal Verbal Group in a comic strip

PASSIVE VOICE

 1. Basics
 2. Dwa dopełnienia
 3. Strona bierna z bezokolicznikami – teoria
 4. Passive Voice, Causative have, Infinitives
 5. Passive voice with infinitives (+some causative)
 6. Causative have
 7. Passive B2
 8. A film (OK)

REPORTED SPEECH

 1. Zamiana okoliczników czasu
 2. Zamiana zwrotów nie będących zdaniem
 3. Advanced level
 4. Ćwiczenie na różne zwroty wprowadzające
 5. Intermediate (questions, statements)
 6. Intermediate (imperatives)
 7. Special introductory verbs
  A test on special introductory verbs (by Ewa Krzesiniak)
 8. Indirect questions
 9. All types for intermediate students

SUBJUNCTIVE

I wish

WISH (piosenki)

CLAUSES

1.CONDITIONAL CLAUSES

1-2 conditional

1,2,3 Conditional (put the verb in the right form)

1,2,3 Conditional (finish the sentence)

Conditionals 1-2-3

Variations

Mixed Conditionals – TEST

2. RELATIVE CLAUSES

Defining and non-defining relative clauses basic

3. PURPOSE CLAUSES

Purpose Clauses (rules)

PURPOSE CLAUSES (exercises)

4. CONCESSION CLAUSES

Concession Clauses

5. STYLISTIC INVERSION

Inwersja stylistyczna teoria

Inwersja stylistyczna ćwiczenia

Stylistic inversion Exercises (variuos types)